Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

ATENA Didaktik

Om tidskriften

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik (ISSN 2003-3486) är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Tidskriften är gratis och ges ut sedan 2019 av NATDID (Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik).

Innehåll

ATENA Didaktik innehåller texter om forskning och lärares erfarenheter. Som ett led i att dokumentera beprövad erfarenhet publicerar vi reflektioner från lärares arbete. I tidskriften kan du också läsa om allt från enskilda forskningsresultat till bredare genomgångar av forskningsområden. Artiklarna skrivs av lärare och forskare runt om i landet. Ingen originalforskning publiceras i tidskriften utan artiklarna tar upp redan publicerad forskning och skriver om den på ett professionsvetenskapligt sätt. Det innebär att texterna är skrivna för lärare med ett fokus och språk riktat till skolan.

ATENA Didaktik innehåller fyra olika typer av professionsvetenskapliga artiklar:

Notiser från forskningsfronten: Varje dag publicerar forskare nya resultat från forskning om NvT-didaktik. “Notiser från forskningsfronten” ger dig en inblick i detta flöde genom att presentera huvudresultaten från olika studier. Texterna skrivs av NATDID.

Reflektioner från praktiken: Erfarenheter som görs i klassrum och andra lärmiljöer är viktiga för att utveckla såväl det praktiska arbetet som forskningen. “Reflektioner från praktiken” ger dig berättelser ur undervisningen och kritisk prövning av vad dessa erfarenheter betyder. Texterna skrivs av lärare runt om i Sverige.

Forskningsrapporter: Studier som publiceras i till exempel vetenskapliga forskningstidskrifter kan ibland vara utmanande att läsa och svåra att få tag i. “Forskningsrapporter” ger dig resultaten från en eller flera publicerade studier och är skrivna av forskarna bakom studierna.

Forskningsgenomgångar: Forskning bygger hela tiden vidare på den grund som lagts av tidigare studier, och forskningsresultat ger därför ofta en rikare bild om de presenteras tillsammans med andra studier. “Forskningsgenomgångar” ger dig sammanställningar av, och diskussion om, olika forskningsstudier inom ett forskningsområde.

Tidskriften välkomnar bidrag från dig som vill dela med dig av erfarenheter från undervisning eller resultat från forskning inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik. För mer information om hur du kan skicka in ditt bidrag, se sidan Skriva för ATENA.

Granskningsförfarande

Redaktionen ger stöd till skribenter under skrivprocessen. Detta görs för att säkerställa vetenskaplighet och relevans för skola och förskola. Många artiklar som publiceras i ATENA Didaktik beskriver resultat från forskning. Syftet med det är att tillgängliggöra redan publicerade forskningsresultat, så kallad originalforskning. Eftersom den redan publicerade forskningen, som artiklarna i ATENA Didaktik baseras på, redan har genomgått vetenskaplig granskning (peer-review) gör vi inte någon formell kollegial granskning.

Öppen tillgång

ATENA Didaktik är en fritt tillgänglig Open Access-tidskrift utan några avgifter. Det innebär att det inte kostar något för författare att få bidrag publicerade, och att läsare fritt når innehållet. Tidskriften använder Creative Commons BY-licensiering (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Detta innebär att vem som helst får sprida innehållet och använda det, även för kommersiella ändamål, så länge som de ger en fullständig referens (inklusive DOI) till den ursprungliga publikationen. Författare får publicera den publicerade versionen av artikeln på sin egen hemsida eller på till exempel sin skolas/universitets hemsida. Helst ska då den publicerade versionen av artikeln (PDF-filen) användas även om det även är tillåtet att använda den inskickade författarversionen.

Integritetspolicy

Redigera Integritetspolicy Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linköpings universitet.

Tidskriftens redaktion använder insamlade data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för data som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register.