Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

Information för författare

Välkommen att skicka in ett bidrag till ATENA Didaktik. Vi tar emot bidrag från såväl forskning som praktik. Bidrag till ATENA Didaktik granskas redaktionellt, men inte vetenskapligt i en formell kollegial granskning (peer review).

Så skriver du för ATENA Didaktik

ATENA Didaktik är en professionsvetenskaplig tidskrift. Det innebär att texterna är skrivna specifikt för lärare, förskollärare och andra som är verksamma i skolan. NATDID har producerat en serie av fem korta filmer om professionsvetenskapligt skrivande. De ger dig mer information om professionsvetenskapligt skrivande och vad du bör tänka på när du skriver för ATENA Didaktik. Filmerna finns här: Professionsvetenskapligt skrivande.

Information om format, rubriker, figurer etc. hittar du under Skicka in.

Texttyper

Nedan följer en beskrivning av de olika typer av texter som ATENA Didaktik publicerar.

Reflektioner från praktiken

Erfarenheter som görs i klassrum och andra lärmiljöer är viktiga för att utveckla såväl praktiken som forskningen. “Reflektioner från praktiken” ger läsaren tillgång till berättelser ur undervisningen och kritisk prövning av vad dessa erfarenheter betyder.

Texterna har ett essäformat, och kommunicerar och reflekterar över erfarenheter från undervisningspraktiker. Erfarenheterna kan skrivas i form av en berättelse om till exempel skeenden i lärmiljöer eller för- och efterarbete. Det kan exempelvis vara en beskrivning av genomförandet av en laboration, införandet av ett nytt läromedel, eller användandet av läroplaner. Essäformatet kräver inte att texterna baseras på publicerad forskning. Däremot ska de innehålla en kritisk prövning av erfarenheter genom teoretisk reflektion, till exempel med hjälp av didaktiska modeller. Texterna kan ses som ett steg mot beprövad erfarenhet. Texten ska vara saklig men tonen kan vara personlig med ett berättande språk. Essän ska beskriva bakgrunden och sammanhanget för erfarenheterna. Essän ska ha ett tydligt syfte.

Forskningsrapporter

Studier som publiceras i till exempel vetenskapliga forskningstidskrifter kan ibland vara utmanande att läsa och svåra att få tag i. “Forskningsrapporter” ger läsare en god insikt i resultaten från publicerade studier i texter som är skrivna speciellt för praktiken av personerna bakom studierna.

En forskningsrapport baseras på en eller flera publicerade/granskade texter där skribenten själv är medförfattare. Det är viktigt att det är tydligt vilka publikationer som texten baseras på. De kan vara lite mer omfattande än notisartiklarna, men de ska inte vara onödigt krångliga med snåriga metoder och begrepp eller djuplodande bakgrund. Målgruppsanpassning blir extra viktig att bevaka här. Det som står med ska ha relevans för texten. Syftet med såväl studien (samt ev forskningsfrågor) som texten ska anges tydligt och komma tidigt. Språket ska inte vara tyngt av forskningsbegrepp. Texterna kan dock ha en “bildande funktion” genom att föra fram och förklara vetenskapliga begrepp som kan vara av relevans för professionen. Texterna ska ha sparsamt med referenser. De referenser som används ska underbygga centrala påståenden.

Forskningsgenomgångar

Forskning bygger hela tiden vidare på den grund som lagts av tidigare studier, och forskningsresultat ger därför ofta en rikare bild om de presenteras tillsammans med andra studier. “Forskningsgenomgångar” ger läsaren tillgång till sammanställningar av och diskussion om forskning inom väl avgränsade områden.

En forskningsgenomgång baseras på fler än en vetenskapligt granskad publikation inom ett för NT-didaktiken relevant område. Den behöver inte vara heltäckande. Texten ska snarare ge konkret information och exempel från studierna som ingår än att ge en lista över alla studier som har gjorts inom ett område. Författarna behöver vara tydliga med hur urvalet av vetenskapliga publikationer har gått till. Det är också viktigt att urvalet inte är skevt och att det inte används för att argumentera för en viss ståndpunkt. Detta innebär att texterna inte ska undanhålla forskning som motsäger budskapet i texten. Det ska vara tydligt när det är författaren som tolkar och drar slutsatser och när det är påståenden från de forskningspublikationer som ingår. Texterna ska ha ett tydligt syfte.

Notiser från forskningsfronten

Varje dag publicerar forskare nya resultat från forskning om NvT-didaktik. “Notiser från forskningsfronten” ger läsaren en inblick i detta flöde genom att kort presentera något huvudresultat från sådana studier. Observera att dessa texter skrivs av NATDID.