Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Den insända filen för bidraget är i filformatet .DOCX (standardformatet för t.ex. Microsoft Word).
 • DOI har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Texten följer tidskriftens riktlinjer för författare när det gäller formattering, struktur och filformat.

Riktlinjer för författare

Olika typer av professionsvetenskapliga artiklar


ATENA Didaktik har olika sektioner för de olika typerna av texter som vi publicerar. Du kommer att få ange vilken sektion som din text är skriven för i samband med att du laddar upp ditt dokument. För information om de olika texttyperna och hur du skriver professionsvetenskapligt, se Information för författare.


Språk


Texter som skickas in till tidskriften ska vara skrivna på svenska.


Längd


Texter till ATENA Didaktik kan vara av olika längd. Mellan 3000 och 5000 ord är vanligt, men kortare manuskript är också välkomna.


Rubriker • Texten ska inledas med en sammanfattning på ca 100 ord och avslutas med Referenser (om det är aktuellt).

 • Övriga rubriker och underrubriker ska formuleras så att de underlättar för läsaren genom att förtydliga strukturen och budskapet.


Dokumentformat • Texter ska skickas in i Word-format (.DOCX).

 • Notera att texterna kommer att läggas in i de mallar som tidskriften använder när det gäller layout och stil. Typsnitt och textstorlek för det inskickade manuskriptet är därför valfria. Däremot är det viktigt att strukturen med rubriker och underrubriker framgår tydligt. Förutom titeln på texten kan tre rubriknivåer användas. Markera rubriknivå antingen med formatmallar eller genom att lägga till “H1”, “H2”, “H3” före rubriker på rubriknivå 1, 2 respektive 3.

 • Ange längre citat genom att använda kursiv stil.

 • Använd inte fotnoter.


Figurer och tabeller • Figurer och tabeller ska ligga på rätt ställe i texten. Namnge figurer och tabeller enligt “Figur 1” respektive “Tabell 1”. Till varje figur och tabell ska det finnas en figur-/tabelltext som beskriver vad den visar.

 • Tabeller ska skapas med Words tabellverktyg eller motsvarande. Vi accepterar inte tabeller i bildformat.

 • Figurer ska vara i något av bildformaten .JPG, .PNG, eller .TIF och vara av god kvalitet. Bilderna kan antingen inkluderas i Wordfilen eller laddas upp separat. Om de inkluderas i Wordfilen måste det gå att extrahera bilden med tillräcklig bibehållen kvalitet.

 • Observera att det är författarens skyldighet att säkerställa att bilder får användas i en publikation. Det innebär att för upphovsrättsskyddat material krävs skriftlig tillåtelse för återpublicering.


Referenser • En numrerad referenslista med de källor som texten hänvisar till ska placeras i slutet av manuskriptet. Ordningen ska vara samma som de hänvisas till i texten. Använd APA eller Vancouver i referenslistan och ange i möjligaste mån DOI för källorna.

 • Vid referens till källor ska referensens nummer anges inom hakparentes, det vill säga den första referensen ska hänvisas till med [1] och så vidare. I övrigt är det valfritt om författarna ska namnges eller inte, till exempel “Svensson och Strid [3] menar...” respektive “Enligt tidigare forskning [1] finns det...”


Presentation


Bifoga en bild och en kort presentation för var och en av författarna.


Processen kring ditt bidrag


ATENA Didaktik har en redaktion som ger skribenter stöd under skrivprocessen. Om redaktionen bedömer att en text är lämplig för tidskriften så får författaren/författarna skriftliga kommentarer. Syftet med kommentarerna är att texten ska bli tydlig, sammanhängande och ha ett språk som är anpassat till målgruppen. Därefter får författaren/författarna lämna in en reviderad version av texten. Proceduren kan behöva upprepas flera gånger. Det är redaktionen som avgör när en text är redo för publicering.